V níže uvedeném seznamu jsou zachyceny systémy, které byly na území Čech budovány od začátku 19.stol. až do současnosti, a't to již bylo pro civilní nebo vojenské účely.

------------------------------------------------------------------------------------

   Stará katastrální triangulace, budovaná v letech ..... pro účely stabilního katastru byla počítána na Zachově elipsoidu a v Cassiniho zobrazení, které pro potřeby rakouského mocnářství modifikoval Soldner.  

 

   S-JTSK bylo vypočteno z měření v síti I. - V. řádu (léta 1920 až 1957), a jeho měřítko a orientace byly odvozeny z výsledků měření II. vojenské triangulace, konané v letech 1862 - 1898.

 

   Z měření a zpracování Astronomicko-geodetické sítě (AGS), která byla souborně vyrovnána v rámci Jednotné AGS (JAGS), nebylo pro zpřesnění S-JTSK použito vůbec nic.

 

   S-52 vznikl odvozením z S-JTSK výpočtem transformace stejnorodých souřadnic. Bylo použito kubické konformní transformace. Převod S-JTSK do systému S-52 ("mezikrok" pro přechod na tehdy sovětský systém S-42; Sověti dodali souřadnice 14 bodů v S-42). Tvorbou systému byl pověřen Ing. Miloš PICK (více viz sekce S-52).

 

   S-42 vznikl z mezinárodně vyrovnané AGS a z S-JTSK, ze kterého byl I. a část II. řádu vyrovnán a další body byly vypočteny transformací (nestejnorodých souřadnic). Na vzniku systému S-42 se podílel i profesor ČVUT Miloš CIMBÁLNÍK. Systém je ve všech ohledech kvalitnější než S-JTSK, má např. podstatně lepší měřítko atd.

 

   S-42/83 vznikl z mezinárodně vyrovnané čs. AGS (v rámci JAGS), při kterém bylo použito navíc měřených délek stran AGS a délek, měřených pro tzv. Základnu kosmické triangulace (ZKT). Měření I. - IV. řádu byla do AGS vyrovnána, další body převedeny transformací. AGS v S-42/83 měla v té době tvar, rozměr a orientaci nejlepší, jaký bylo možno klasickými terestrickými (pozemními) metodami získat. Bohužel, využití obou systémů našlo pouze v armádě, pomineme-li dnes již neplatné mapy THM z let 1961 až 1969, vyhotovované právě v S-42.

 

   ETRF-89 vznikl na základě zpracování GPS kampaní realizovaných na území České republiky v letech 1991 - 1995 a převodem systému S-42/83 do referenčního rámce, vytvořeného technologií GPS (více viz v sekci Moderní referenční systémy).

 

   S-JTSK/95 je zpřesněný systém pro civilní složky národního hospodářství. Obsahuje geocentrické souřadnice a rovinné souřadnice (v modifikovaném Křovákově zobrazení) bodů trigonometrické sítě. Pod drobnohled se tento systém dostal v sekci Současnost S-JTSK..

 

   WGS-84 je globální souřadnicový systém vojenského navigačního systému GPS armády USA. Na území ČR byl definován v roce 1992 GPS měřeními DMA (dnešní NIMA) na bodech NULRAD a jejich zpracováním v USA. Více o využití WGS-84 u nás viz sekce Moderní referenční systémy

 

   Kromě celostátně a trvale používaných souřadnicových systémů bylo na našem území vytvořeno několik dalších systémů, jejichž použití bylo časově i lokálně omezené. Z těch nejznámějších jsou to:

 

   Tzv. protektorátní mapování. Na území Čech a Moravy byla vytvořena trigonometrická síť jako část velkoněmecké sítě. Triangulační výpočty byly dále prováděny v původním S-JTSK, jen výsledné souřadnice u bodů I. - IV. řádu byly afinně transformovány na elipsoidu do velkých trojúhelníků sjednocené velkoněmecké sítě. Celkem bylo transformováno asi 17 000 trigonometrických bodů. Více viz sekce Triangulační práce / Triangulace válečná.

 

   Soustava 1946 (S-1946). Vojenská správa převzala souřadnice bodů vypočtené v soustavě DHG a převedla do ní další body na zbylých územích, zejména na Slovensku, kam byla československá základní síť (AGS) napřed postupně prodloužena. Pak byly zeměpisné souřadnice (fí,lambda) rohů čtverců 10×10 km afinní transformací ve velkých trojúhelnících I. řádu převedeny na zeměpisné souřadnice (B, L) a z nich vypočteny Gaussovy souřadnice (šestistupňové). Takto byla doplněna a rozšířena protektorátní soustava DHG na celé území ČSR. Souřadnice se použily k vyhotovení prozatímních map 1 : 50 000 a 1 : 100 000, které byly později staženy z oběhu. Více viz sekce Triangulační práce / Systém 1946.

 

   Použití S-42 pro civilní účely: V rámci celkové militarizace národního hospodářství bylo "Vládním usnesením ze 28. července 1953 o změně geodetických základů ČSR" nařízeno všeobecné používání S-42. Toto nařízení ignorovaly prakticky všechny významnější složky, které geodetické základy používaly. Výjimkou byl resort ÚSGK, prakticky podřízený vojákům, který tohoto systému použil pro Technicko-hospodářské mapování (THM) ve velkých měřítkách na velmi omezené části území Československa (zmapováno asi 5% území) a pro konstrukci topografické mapy 1 : 10 000, na jejíž tvorbě se podílela ÚSGK spolu s Topografickou službou tehdejšího Ministerstva národní obrany. Dále systém používali složky Ústředního ústavu geologického a Geofyzikální ústav ČSAV (nyní AV ČR). Nesmyslnost tohoto kroku byla tak očividná, že se opět na základě "Usnesení vlády č. 327 ze dne 18. září 1968 o používání souřadnicových systémů a geodetických a kartografických materiálů na území ČSSR" od toho rozumně upustilo.

 

   ED87 vznikl připojením a společným vyrovnáním původního ED87 se sítěmi ČR, SR a Madarska - více o tom v dalším textu (více viz S-JTS).

 

   Pracovní systém S-JTS vznikl transformací S-42/83 do S-JTSK a byl použit pro různé studie a analýzy (více viz European Datum.).