V roce 1818 řídila katastrální měření a přípravy pro založení stabilního katastru dvorní komise pro úpravu pozemkové daně ve Vídni. Při této komisi byl hned od počátku zřízen zvláštní měřický odbor se dvěma odděleními, a to pro agendu trigonometrické triangulace a litografického ústavu a pro agendu podrobného měření. V jednotlivých zemích řídily katastrální měření zemské komise pozemkové daně, jimž byly podřízeny krajské komise pozemkové daně.

   Rozhodnutím ze dne 2. dubna 1818 byla zřízena Triangulační a kalkulační kancelář ve Vídni, která se zprvu jmenovala Ředitelství triangulační a početní kanceláře. V jednotlivých zemích obstarávali triangulační práce zástupci vídeňského ředitele, takzvaní trigonometři. Obdobně tomu bylo při pracích podrobného měřeni a grafické triangulace, kde byl v každé zemi zemský mapovní ředitel, v kraji pak jeho zástupci mapovní podředitelé, mapovní inspektoři, geometři, adjunkti, diurnisté a ostatní personál. Tehdy byl zřízen i litografický ústav ve Vídni pro tisk katastrálních map.

   V roce 1867, po změně ústavy byla pro Uhry zřízena zvláštní triangulační kancelář v Budapešti. Obě kanceláře kromě prací triangulačních, prováděly také práce pro vyhotovení nových katastrálních map. V roce 1902 byla zřízena samostatná oddělení pro nová měření a v Uhrách inspektoráty katastrálního měření, kterým byly též svěřeny triangulační práce v trigonometrických sítích nižších řádů.

 

   Triangulační kancelář při Ministerstvu financí v Praze byla zřízena rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 24. listopadu 1919, č. 71.612/19-III/6, a organizována při tomto ministerstvu; byl to úřad, který prováděl práce, vztahující se na polohopisné geodetické základy republiky Československé; vedl také v patrnosti triangulační práce všech úřadů v jednotné československé trigonometrické síti katastrální (JTSK), budoval základní trigonometrickou síť (ZTS), přejímal a hodnotil triangulační práce jiných úřadů, zvláště pak těch, které konaly triangulace nižších řádů, unifikoval staré triangulace v jednotné trigonometrické síti, vedl v patrnosti trigonometrické body, jejich popisy, pravoúhlé a zeměpisné souřadnice a trigonometricky určené nadmořské výšky. Mimo to spolupůsobil při zpracováváni návodů a předpisů pro triangulační práce, v dohodě se všemi zainteresovanými ministerstvy; uveřejňoval práce ze základní trigonometrické sítě, udržoval stabilizační a signalizační stavby trigonometrických bodů, chráněných zákonem č. 254/ 1921 Sb., projednával žádosti na přemístění značek trigonometrických bodů, shromažďoval snímky katastrálních map z míst, na nichž byly nově určeny trigonometrické body, vydával za poplatek souřadnice a místopisy trigonometrických bodů a na požádání sděloval úřadům a civilním technikům také transformované souřadnice pravoúhlé jednotlivých trigonometrických bodů z jedné zobrazovací soustavy do druhé, vypracovával rozpočty a rozvrhy triangulačních prací.

  

   Nutno se zmínit, že v těchto triangulačních kancelářích pracovali též význační čeští geodeti jako František Horský (zemřel 14. října 1866) a Jan Marek (skonal 9. července 1900) a v prvém dvacetiletí ČSR řídil triangulační kancelář Ing. Josef Křovák. Podle nařízení z doby okupace č. 298/1942 Sb. byla triangulační kancelář při Ministerstvu financí sloučena se zeměměřickým úřadem při ministerstvu vnitra.