geodetické a kartografické základy

klad a značení mapových listů

obsah ZM  |  mapová díla  |  tématické verze

************************************************************************

ZÁKLADNÍ MAPA STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA (od 1968)

 

Stručná historie ZM

   21. srpen roku 1968 se nechvalně zapsal do českých dějin. Po tomto datu došlo k rozsáhlému utajování výsledků geodetických a kartografických prací. Toto utajování, které trvalo až do revoluce v roce 1989, nebylo zrušeno ani v době, kdy již bylo zcela běžné snímkování.  Režim zakázal zobrazovat jakékoli geografické nebo rovinné souřadnice v poli mapy. Z označení mapového listu nesmělo být možné klasickými postupy matematické kartografie vypočítat souřadnice rohů mapových listů. Strategicky důležité objekty byly v mapě polohově deformovány nebo nebyly zobrazeny vůbec. Státní správa vytváří nové státní mapové dílo, a to "Základní mapu středního měřítka (ZM)".

ZM = topografická mapa,

ZM = mapa odvozená!

   Nahoru

 

Geodetické a kartografické základy

   Mapa byla vyhotovována v civilním geodetickém systému Křovákových souřadnic. Geodetickým základem byla tedy síť S-JTSK a Česká státní jednotná nivelační síť v Baltu po vyrovnání (ČSJNS/Bpv).

   Nahoru

 

Klad a značení mapových listů

   Základní mapa v měřítku 1:200 00 (ZM200) pokrývá území ČR ve 4 vrstvách (označení 0 až 3) a 6 sloupcích (označení 1 až 6). Klad mapových listů větších měřítek, tj. 1:100 00 (ZM100), 1:50 000 (ZM50), 1:25 000 (ZM25) a 1:10 000 (ZM10) vychází z kladu ZM200. Mapový rám ZM200 je vymezen umělou konstrukcí pravidelně se sbíhajících čar, které jen velmi zhruba sledují obraz poledníků. Z konstrukce mapového rámu vyplývá, že horní a dolní čára je rovnoběžná, přičemž výška všech ZM200 je 38 cm (tedy pro celou republiku konstantní). Na jihu je délka základny ZM200 asi 50 cm, na severu pak 47 cm, tzn. že listy ZM200 jsou tvořeny pravidelnými lichoběžníky. Označení se skládá z názvu významného zobrazeného sídla  čísla vrstvy a sloupce.

 

   Listy ZM menších měřítek vznikají postupnou lineární interpolací, tj. čtvrcením listu mapy menšího měřítka a přidáním označení kvadrantu. Systém čtvrcení není zachován u měřítka 1:10 000, které vznikne rozdělením ZM50 na 5 sloupců a 5 vrstev. Z geometrické podstaty interpolace (vzhledem ke konstrukci mapového rámu) plyne, že si mapové listy všech měřítek zachovávají rovnoběžnost dolní a horní základny a výšku 38 cm. Jednotlivé listy téhož měřítka obecně nemají stejné rozměry, délky úhlopříček ani plochu. Souřadnice jejich rohů nejsou okrouhlé hodnoty v žádném systému souřadnic.

 

měřítko

označení mapového listu

Zobrazené území [km]

1:200 000

12

cca 97 x 76

1:100 000

12-3

 cca 48,5 x 38

1:50 000

12-11

cca 24,3 x 19

1:25 000

12-221

cca 12,1 x 10

1:10 000

12-22-23

cca 4,9 x 3,8

 

   Nahoru

 

Obsah ZM

   Základní mapa obsahuje polohopis, výškopis a popis týkající se reliéfu, sídel, komunikací, průmyslu, zemědělství. Geografické názvosloví se uvádí ve standardizované podobě. Obsah základní mapy každého měřítka určuje "Seznam mapových značek", grafickou úpravu a rozmístění mimorámcových údajů pak "vzorový list".

 

   ZM10 a ZM25 jsou pětibarevné. Celkové barevné ladění mapy je záměrně nevýrazné, poněvadž má mapa sloužit graficky výraznému zákresu tématických informací uživatelem.

barva

použití pro:

hnědošedá

polohopis, popisné doplňky tvořící součást značek

modrá

plný tón

břehovky vodních toků, jezer, rybníků a vodních ploch, popis vodních ploch

rastr

výplň vodních ploch

šedozelená

plný tón

lesní půda

rastr

některé porosty, sady, chmelnice, vinice, hřbitovy, parky aj.

šedá

místní a pomístní názvosloví, popisné doplňky

hnědá

výškopis

   Nahoru

 

Mapová díla

mapa

interval vrstevnic

odvozena z

ZM10

1:10 000

většinou 2 m

z vojenské 1:10 000 (TM10)

Průměrný interval obnovy 7 let (závisí na množství změn). Mapa byla postupně vydávána v letech 1971-1988. Na území Prahy a Brna je vydávána formou uliční mapy, tj. s vyznačením názvů ulic a prostranství. ZM10 je převáděna do digitální podoby, jejímž výsledkem je Základní báze geografických dat (ZABAGED). Vektorová podoba této mapy je obsažena v ZABAGED I a rastrová verze v ZABAGED II.

ZM25

1:25 000

5 m

ze ZM10

V porovnání s ostatními měřítky vznikala nejpomaleji, na Slovensku nebyla vydána vůbec.

ZM50

1:50 000

10 m

z vojenských map

Vznikla jako první ZM odvozením z vojenských topografických map v letech 1971 - 1973 překreslením do vlastního značkového klíče. Mapa je předmětem pravidelné údržby pomocí "kyvadlové mapy změny" udržované katastrálními úřady.

ZM100

1:100 000

20 m

ZM50

Mechanická zmenšenina ZM50.

ZM200

1:200 000

25 m

z vojenské 1:200 000 (TM200)

Vytvořena odvozením z vojenské "dvoustovky", značkový klíč je téměř totožný se ZM50 (redukce počtu značek vlivem generalizace). Karmínový dotisk administrativních hranic.

   Nahoru

 

Tématické verze

pojmenování tématické verze

popis

Mapa územních celků

mapa okresů 1:50 000

mapa krajů 1:100 000

mapa ČR 1:500 000

Klad listů základních map

přehled kladu ZM všech měřítek, 1:500 000

Klad listů SMO-5

přehled kladu listů Státní mapy 1:50 000 a SMO 1:5 000, 1:500 000

Česká státní nivelační síť

přehled sítě I. a II. řádu, 1:500 000

Přehled výškové sítě

po listech ZM50

Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů

po listech ZM50

 Nahoru